Odoberajte newsletter a získajte zľavu 5% na Váš nákup!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (platné a účinné od 25.5.2018)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Hezký dětský nábytek (ďalej len "internetový obchod")

1.1.1. Internetový obchod www.hezkydetskynabytek.cz a www.hezkydetskynabytok.sk je prevádzkovaný spoločnosťou KAF s.r.o., so sídlom na adrese U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 28287959, DIČ CZ28287959, IČ DPH SK4020423407, registrácia pod spisovou značkou C 58803 vedenú u krajského súdu v Brne (ďalej len Prevádzkovateľ).

1.1.2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
* adresa pre doručovanie: U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno

* elektronická adresa: info@hezkydetskynabytek.cz

* kontaktná osoba: Stanislav Hrehor, telefón: +420 774 126 964

1.1.3. Internetový obchod je určený k ponuke nábytku a doplnkov pre detskej a študentskej izby, luxusných postelí a iného nábytku do interiéru; súčasťou internetového obchodu je poradňa, v ktorej môžu užívatelia klásť otázky týkajúce sa tejto problematiky.

 

1.2. Všeobecné obchodné podmienky

1.2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zák . č 89/2012 Sb. v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník). Sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy .

1.2.2. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Obchodné podmienky .

1.2.3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.2.4. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto zmluvných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej výške súhlasí.

 

1.3. Definícia a výklad pojmov

1.3.1. kúpna zmluva - kúpna zmluva uzatvorená v elektronickej podobe medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a kupujúcim;

1.3.2. obchodné podmienky - Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy;

1.3.3. internetový obchod - on-line systém prevádzkovaný na internete, ktorý umožňuje uzatvárať kúpne zmluvy medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim za použitie komunikácie na diaľku, tzv. dištančne;

1.3.4. tovar - hnuteľné veci popr. softvér predávaný prostredníctvom internetového obchodu;

1.3.5. podnikateľ - za podnikateľa sa považuje každý, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku;

1.3.6. spotrebiteľ - za spotrebiteľa podľa ust. § 419 Občianskeho zákoníka považujeme každého človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba.

 

2. PONUKA TOVARU , OBJEDNÁVKA , UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Ponuka tovaru

2.1.1.  Ponuka tovaru je uvedená na stránkach internetového obchodu v sekcii e-shop, pričom Prevádzkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť tohto tovaru. Ak nie je tovar okamžite dostupný, uvádza dodaciu lehotu prevádzkovateľ kupujúcemu na dotaz.

2.1.2. Po kliknutí na tovar uvedený v internetovom obchode sa zobrazí jeho popis, presná cena vrátane DPH a spravidla tiež niekoľko jeho fotografií (upozorňujeme Vás, že zobrazované farby sa môžu líšiť podľa konkrétneho vyladenie monitora); kupujúci má možnosť zaslať otázku týkajúcu sa konkrétneho tovaru. V prípade, že zákazník je prihlásený ako registrovaný zákazník, budú mu pravidelne 2 - 4x do roka zasielané akčné ponuky tovaru, ktoré sa tiež zobrazujú na stránkach e-shopu.

 

2.2. Objednávka tovaru

2.2.1. V prípade záujmu o ponúkaný tovar je kupujúci prostredníctvom kliknutia uloží do virtuálneho nákupného košíka. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky zisťovať a odstraňovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát v objednávke, najmä má možnosť jednotlivé položky z virtuálneho košíka odstraňovať a kontrolovať a meniť údaje uvedené v objednávke, predovšetkým množstvo a druh tovaru a kontaktné údaje.

2.2.2. Pred odoslaním objednávky sa kupujúcemu zobrazí vždy všetok tovar uložený v nákupnom košíku, cena tohto tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkého tovaru uloženého v nákupnom košíku a náklady na dopravu objednávaného tovaru; ceny tovaru sa zobrazujú jednak ako ceny bez DPH a jednak ako ceny vrátane DPH. U zahraničných zásielok sa pripočítavajú poplatky za dopravu. Konkrétna suma bude vždy uvedená v potvrdzujúci špecifikácii objednávky, cena je závislá na hmotnosti tovaru a mieste dodania, pričom na Slovensko je doprava zadarmo.

2.2.3. Odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo "kúpiť" sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy; tento spôsob uzavretia kúpnej zmluvy sa neuplatnia, ak kupujúci má záujem o tzv. osobný odber na prevádzke Prevádzkovateľa (viď. článok 2.5. Obchodných podmienok).

 

2.3. Potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy

2.3.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky; prijatí objednávky je potvrdené automaticky prostredníctvom e-mailovej správy odoslané zo servera Prevádzkovateľa.

2.3.2. Potvrdenie objednávky Prevádzkovateľom je kupujúcemu doručené na ním zaslanú adresu. Ak kupujúci zadal chybné kontaktné údaje, v dôsledku čoho mu potvrdenie objednávky nemôže byť doručené, je Prevádzkovateľ oprávnený objednávku stornovať .

 

2.4 . Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy, platobné podmienky

2.4.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť.

2.4.2. Spôsob úhrady kúpnej ceny a s tým súvisiaci spôsob dodania

* dobierkou - kuriérska služba alebo Česká pošta doručí tovar kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí. Iba pre ČR.
* prevodom na účet - kupujúci bude informovaný písomne o stave objednávky a budú mu poskytnuté všetky potrebné údaje pre prevod sumy na účet Prevádzkovateľa. Po pripísaní čiastky na účet Prevádzkovateľa bude tovar okamžite odoslaný na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.
* v hotovosti - platba prebieha v sídle alebo prevádzke Prevádzkovateľa pri prevzatí tovaru (článok 2.5.) alebo na doručovacej adrese uvedenej kupujúcim.
* úhradou prostredníctvom spotrebiteľského alebo iného úveru - platba prebieha bezhotovostne za podmienky priznania úveru kupujúcemu (iba pre ČR).

2.4.3. Podľa výšky objednávky a dostupnosti tovaru na sklade bude v určitých prípadoch požadovaná úhrada zálohy. Táto skutočnosť bude s kupujúcim riešená telefonicky či emailom .

2.4.4. Prevádzkovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

2.4.5. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi tiež náklady spojené s dodaním tovaru

* v rámci ČR doprava zadarmo

* v rámci SR doprava zadarmo

* ostatné krajiny podľa dohodnutej výšky medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim

 

2.6. Osobný odber

2.5.1. Ak uvedie kupujúci v objednávke, že má záujem o osobný odber na prevádzke Prevádzkovateľa (pobočke), je kúpna zmluva uzatvorená až odovzdaním tovaru kupujúcemu; zhora uvedené ustanovenie 2.3. Obchodných podmienok sa neužijú a potvrdenie objednávky zaslanej Prevádzkovateľom je jednoduchým potvrdením doručenia.

2.5.2. Prevádzkovateľ doručí kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu správu, keď bude mať objednaný tovar k dispozícii. V správe oznámi kupujúcemu tiež prevádzkovú dobu, lehotu na prevzatie tovaru a prípadné ďalšie údaje. Uvedené skutočnosti môže vysvetliť tiež telefonicky.

2.5.3. Ak uvedie kupujúci v objednávke, že má záujem o osobný odber, nie je povinný tovar prevziať. Neprevezme kupujúci tovar v stanovenej lehote 5-tich dní (alebo v lehote dohodnutej individuálne), je Prevádzkovateľ oprávnený ich predať inému záujemcovi.

2.5.4. Je-li kúpna zmluva uzatvorená pri osobnom odbere v prevádzke prevádzkovateľa, nemá kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa článku 3.1.1. Obchodných podmienok.

 

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

3.1.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru, ale to len v prípade, že si nemohol tovar prezrieť pri jeho osobnom odbere. V prípade vrátenia je potom povinný tovar doviezť alebo zaslať v bezchybnom stave s kompletným príslušenstvom a s kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to do 14 - tich dní od odstúpenia od zmluvy.

3.1.2. Odstúpenie musí byť vykonané písomne prostredníctvom e-mailu alebo listom, v odstúpení kupujúci uvedie mimo iného číslo objednávky (uvedené v potvrdení prijatia objednávky) a dátum nákupu.

3.1.3. Kupujúci však nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak bolo dodaným tovarom popr. jeho neoddeliteľnou súčasťou :

- autorským právom chránené dielo (vrátane diel kartografických)

- ak bol pôvodný (originálny) obal tovaru poškodený alebo zničený;

- ak bol tovar po jeho dodaní kupujúcemu opätovne používaný;

- ak bol tovar poškodený pri preprave alebo poškodený kupujúcim;

- ak nevráti tovar kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.);

- ak nepriloží k tovaru originálny doklad o kúpe;

- od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (ustanovenie §1837 Občianskeho zákonníka).

3.1.4. Ak odstúpi kupujúci oprávnene, je prevádzkovateľ povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru (finančnú čiastku uhradenú kupujúcim za tovar a dopravu) kupujúcemu bezhotovostne pripísaním na účet do 14 - tich dní od odstúpenia od zmluvy. Ďalej bude suma vrátená ako kúpna cena znížená o preukázateľné náklady Prevádzkovateľa súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu, jeho opätovné balenie a prípadné ďalšie náklady bezprostredne súvisiace s možnosťou opätovného predaja vráteného tovaru.

3.1.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy v rozpore s článkom 3.1.3. Obchodných podmienok, popr. ak zašle tovar neoprávnene späť Prevádzkovateľovi, oznámi mu Prevádzkovateľ, že platnosť odstúpenia neuznal a zašle tovar späť na náklady kupujúceho, popr. je uskladní na náklady kupujúceho.

3.1.6. Na kúpnu zmluvu uzavretú pri osobnom odbere na prevádzke Prevádzkovateľa (článok 2.5.) sa zhora uvedené ustanovenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom neuplatnia; kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej pri osobnom odbere za podmienok uvedených v Občianskom zákonníku.

3.1.7. Tovar je nutné vracať osobne na adrese Prevádzkovateľa popr. zaslaním poštou ako bežnú zásielku, pričom pre vrátenie peňažných prostriedkov musí spotrebiteľ preukázať odoslanie tovaru. Tovar nie je možné vracať jeho zaslaním na dobierku, takéto zásielky nie sú Prevádzkovateľom vyzdvihované. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie kupujúci.

3.1.8. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je je k dispozícii v prílohe Obchodných podmienok.

 

3.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - podnikateľom

3.2.1. Kupujúci - podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre jej podstatné porušenie Prevádzkovateľom, najmä ak bude Prevádzkovateľ v omeškaní s dodaním tovaru dlhším 30 dní oproti dohodnutému termínu.

3.2.2. Odstúpenie musí byť vykonané písomne prostredníctvom e-mailu, v odstúpení kupujúci uvedie číslo objednávky (uvedené v potvrdení prijatia objednávky) a dátum nákupu.

3.2.3. V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu; článku 3.1.4 . a 3.1.7 . sa použije primerane.

 

3.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom

3.3.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným sortimentom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch, kedy sa objednaný tovar už nepredáva alebo nedodáva.

3.3.2. Prevádzkovateľ i kupujúci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vtedy, ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj. zvýšenie ceny tovaru alebo zvýšenie nákladov na prepravu.

3.3.3. Ak nastane situácia popísaná zhora v tomto článku 3.3. Obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ povinný bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodávky tovaru, popr. navrhnúť kupujúcemu zmenu ceny tovaru alebo nákladov na prepravu. Ak už kupujúci uhradil časť alebo celú kúpnu cenu, je predávajúci povinný previesť túto sumu kupujúcemu na jeho účet a to v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 10 pracovných dní.

3.3.4. Článok 3.3. sa uplatňuje bez ohľadu na to, ak je kupujúci spotrebiteľom alebo nie.

 

4. DODÁVKA TOVARU

4.1. Termín dodania

4.1.1. Termín dodania je spravidla 2 - 25 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy - podľa dostupnosti tovaru na sklade, inak v termíne upresnenom individuálne s Prevádzkovateľom, ktorý za týmto účelom kupujúceho kontaktuje.

4.1.2. V prípade osobného odberu platia ustanovenia článku 2.5. Obchodných podmienok. Pri dodaní mimo ČR a SR sa termín môže predĺžiť.

 

4.2. Spôsob dodania a náklady prepravy

4.2.1 . Spôsob a miesto dodania tovaru je určené kupujúcim v objednávke.

4.2.2. Prevádzkovateľ splní povinnosť dodať tovar jeho odoslaním v prípade, že malo byť zaslané poštou, jeho odovzdaním v prípade, že bol dojednaný osobný odber kupujúcim v mieste sídla alebo priestoroch Prevádzkovateľa alebo jeho odovzdaním Prevádzkovateľom na adrese dodania uvedenej v objednávke.

4.2.3. Kupujúcemu sú účtované náklady v závislosti na ním zvolenom spôsobe dodania, váhe tovaru, mieste dodania. Cenník uvedený priamo v nákupnom košíku internetového obchodu je len orientačný. Dodaním tovaru je myslené dovoz a vynesenie tovaru za prvé uzamykateľné dvere v termínoch dohodnutých medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom.

 

4.3. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

4.3.1 . Nebezpečenstvo škody na tovare a jeho náhodnej skazy alebo zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho okamihom, kedy Prevádzkovateľ odovzdal tovar dopravcovi.

 

4.4. Prehliadka tovaru kupujúcim

4.4.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a prípadné vady reklamovať u Prevádzkovateľa okamžite po ich zistení.

4.4.2. Ustanovenia článku 4. sa uplatňuje bez ohľadu na to, ak je kupujúci spotrebiteľom alebo nie.

 

5. ZÁRUKA ZA KVALITU, PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

5.1. Záručné podmienky pre kupujúcich - spotrebiteľa

5.1.1. Záručná doba je 5 rokov na nábytok, 24 mesiacov na kompletný sortiment doplnkov (sedací nábytok, matrace, koberce, svietidlá a textilné doplnky), ibaže zákon stanovuje pre určité druhy tovaru inú dĺžku záručnej doby. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Doba trvania záruky je spravidla uvedená v záručnom liste; ak nie je k tovaru vydaný záručný list, uplatňuje kupujúci práva z vád na základe dokladu o kúpe tovaru (faktúry) vydaného Prevádzkovateľom.

5.1.2. Prevádzkovateľ nie je povinný vydávať samostatné záručné listy - postačuje, ak dodá kupujúcemu doklad o kúpe tovaru (faktúru).

5.1.3. Záruka zaniká :
* uplynutím záručnej doby,
* porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ sú na tovare,
* neodbornou inštaláciou alebo iným uvedením do prevádzky, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar uvedený v dokumentácii, ibaže by pokyny v návode na montáž a užívanie boli nesprávne.

5.1.4. Záruka sa nevzťahuje:
* na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
* na vady vzniknuté nevhodným používaním tovaru, viedlo ak k jeho poškodeniu,
* na chyby vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či dodávateľom v dokumentácii k tovaru,
* na chyby vzniknuté v dôsledku poškodenia tovaru živlami (napr. zásah blesku, povodne) alebo v dôsledku prepätia v sieti.

5.1.5. Životnosť dodávaných batérií a akumulátorov je 6 mesiacov od dátumu dodania, jej vybitia sa nepovažuje za vadu tovaru alebo príslušenstva.

5.1.6. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

5.1.7. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie uvedené pri tovare môžu v niektorých prípadoch skresľovať veľkosť či farbu tovaru, čo nepredstavuje vadu tovaru. V prípade nepresných údajov uvedených u zakúpeného tovaru na internetových stránkach Prevádzkovateľa, ktoré sa líšia podstatným spôsobom od skutočných vlastností tovaru, sa primerane použijú ustanovenia o zhode s kúpnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka.

 

5.2. Záruka za akosť pre kupujúcich - podnikateľov

5.2.1. Prevádzkovateľ poskytuje kupujúcemu - podnikateľovi záruku za akosť v rovnakej dĺžke, v akej ju poskytuje výrobca alebo distribútor tovaru; záruka začína plynúť odo dňa uvedeným výrobcom popr. distribútorom. Ak nie je k tovaru vydaný záručný list, uplatňuje kupujúci práva z vád na základe dokladu o kúpe (faktúry) vydaného Prevádzkovateľom.

5.2.2. Na otázku kupujúceho oznámi dĺžku záručnej doby Prevádzkovateľ ešte pred objednávkou tovaru.

5.2.3 . Ustanovenia článku 5.1.3. a 5.1.4. Obchodných podmienok o rozsahu a zániku záruky sa použijú primerane. Ďalšie výluky či obmedzenia záruky sú možné len vtedy, ak je uvádza výrobca či distribútor tovaru vo svojich záručných podmienkach.

 

5.3 Práva z vadného plnenia

5.3.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

5.3.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal :

          * má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

          * sa tovar hodia na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

          * tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

          * je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

          * tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.3.3. Ustanovenia uvedené v článku 5.3.2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva ak to z povahy tovaru.

5.3.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

5.3.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar .

 

6. REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1. Všeobecné ustanovenia

6.1.1. Tu uvedený reklamačný poriadok dopĺňa práva a povinnosti zmluvných strán pre nákup v internetovom obchode www.hezkydetskynabytek.cz a www.hezkydetskynabytok.sk (ďalej v texte len "Reklamačný poriadok"). Ide teda predovšetkým o práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou KAF s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, Brno, 612 00, ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim internetového obchodu www.hezkydetskynabytek.cz alebo www.hezkydetskynabytok.sk na strane druhej.

6.1.2. Predávajúci prehlasuje, že v internetovom obchode www.hezkydetskynabytek.cz aj www.hezkydetskynabytok.sk poskytuje rovnaké podmienky pre uplatňovanie reklamácií, aké sú platné v ktorejkoľvek bežnej predajni, a ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

6.2. Uplatnenie reklamácie

6.2.1. Spotrebiteľ či Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne prostredníctvom e-mailu - a to tak, že v predmete emailu uvedie - REKLAMÁCIE - FA (číslo). K e-mailu pripojí aj vyplnený Reklamačný list, vzor Reklamačného listu je k stiahnutiu v prílohe Obchodných podmienok, alebo tieto údaje napíše do obsahu emailu.

 

6.3. Podmienky a vybavenie reklamácie

6.3.1. Pri uplatnení reklamácie musí Spotrebiteľ či Kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od Predávajúceho. K tomuto účelu doloží Spotrebiteľ či Kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, príp. Kúpna zmluva).

6.3.2. Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má Spotrebiteľ či Kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje chyby, vyhotoví Spotrebiteľ či Kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru.

6.3.3. Pri uplatnení reklamácie na vadu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu podstatnú, môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť Spotrebiteľovi či Kupujúcemu plnú kúpnu cenu a to podľa dohody oboch zmluvných strán.

6.3.4. Pokiaľ sa jedná o vadu nepodstatnú postupuje Predávajúci nasledujúcim spôsobom: Odstráni na svoje náklady zistenú chybu. Vadu odstráni bez zbytočného odkladu a s náležitou starostlivosťou, najneskôr však do 30 dní od prevzatia oprávnenej reklamácie. Ak tovar nebol ešte použitý, môže predávajúci podľa svojho uváženia tovar vymeniť. V prípade, že je chybná iba súčasť tovaru, má Spotrebiteľ či Kupujúci právo na výmenu tejto súčasti a nie celého tovaru. Predávajúci chybnú vec vymení, poskytne zľavu alebo vráti kúpnu cenu, ak sa na opravenom tovaru vada vyskytne opätovne alebo pre väčší počet vád nemožno tovar riadne užívať.

6.3.5. Po uplynutí záručnej doby zaniká zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u Predávajúceho Spotrebiteľom či Kupujúcim uplatnené. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol Spotrebiteľ či Kupujúci tovar riadne užívať.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Súhlasom s VOP pred odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov uvedenými v tomto článku, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.

7.2 Predávajúci je správcom osobných údajov kupujúcich podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR.

7.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, geneticku, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločensku identitu tejto fyzickej osoby.

7.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje, bankové údaje). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem predávajúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom predávajúceho je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu a na účely ochrany svojich majetkových práv.

7.5 Predávajúci pre plnenie zmluvy používa služieb subdodávateľov (tzv. Spracovateľov), najmä výrobca a dopravcu. Spracovatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Predávajúci a výrobca uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorého spracovateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

7.6 Predávajúci ukladá osobné údaje kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov, a to po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

7.7 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu iba pravdivé a presné osobné údaje.

7.8 Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Ďalej má kupujúci právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

7.9 Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

7.10 Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť, berie však na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy podľa týchto VOP a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany predávajúceho plniť.

7.11 Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej a listinnej podobe.

7.12 Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

7.13 Predávajúci používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Kupujúci súhlasí s použitím spomínané technológie.

7.14 Predávajúci vynaloží maximálne možné úsilie a prijme vhodné organizačné a technické opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, najmä aby nedošlo k narušeniu ich dôvernosti, integrity, dostupnosti alebo strate.

7.15 Predávajúci umožní nákup aj bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodné účely.

8. RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

8.1. Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@hezkydetskynabytek.cz Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

8.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

9. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

9.1. Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

9.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené neúčinným alebo neplatným, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

9.3. Každé dohody medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

9.4. Podľa ustanovenia §1826 ods 1. písm . a ) Občianskeho zákonníka je kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok archivovaná Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

9.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný list.

 

Príloha:

Odstoupeni_od_kupni_smlouvy_KAF_s_r_o

Reklamacni_list

zasady_zpracovani_osobnich_udaju_kaf_sro

 

V Brne dňa 25. 5. 2018